Sektioner

VATTEN OCH AVLOPP

Samfälligheten köper vatten från Orust kommun, som levererar till oss via en vattenmätare. Den mätaren finns i den bruna byggnaden närmast gångvägen till Tegen-Varekil. Från byggnaden levereras vattnet ut till samtliga fastigheter i samfälligheten. På varje fastighetstomt finns en avstängningsventil, täckt av en litet järnlock, märkt ”V”. Viktigt att du vet var din avstängningsventil finns, om något skulle inträffa i ditt hus! Men det är endast ansvarige för vatten och avlopp som får stänga av eller sätta på ventilerna. Du har även en vattenmätare i huset, som du läser av en gång per år.

 

 

 

 

Samfälligheten har ett eget avloppsrörsystem, samt eget reningsverk, som arbetar med mekanisk och biologisk rening av vårt avloppsvatten. Reningsverket är den stora bruna träbyggnaden, med tre torn bakom, som ligger vid korsvägen upp till Dalen/Höjden/Hagen. 

I avloppsnätet finns pumpstationer som pumpar avloppsvattnet till reningsverket. Efter reningsprocessen återstår ett slam som med pumpbil körs till deponi, samt rent vatten som via kulvert släpps ut i Stigfjorden.

 

 

 

Avläsningen av vattenmätare sker under juli - augusti. För

fastighetsägare som inte tillser att läsa av sin vattenmätare kommer en schablondebitering att göras. Detta gäller även fastigheter med ej fungerande vattenmätare. Schablondebitering är alltid högre än vad en normalförbrukning är.

 

OBS! Anmäl genast till VA-ansvarig om Din vattenmätare slutar fungera och ombesörj snarast en reparation/byte.

 

 

 

VIKTIGT

Endast det som har passerat genom din kropp och toalettpapper får spolas ned i avloppet. Allt annat innebär bekymmer och kostnader för oss alla i samfälligheten.

Kemikalier och färgrester (ex. nagel-lack och aceton-tussar) innebär störningar i den biologiska processen = orenat vatten kommer ut. Alla slag av fiber-material och plast (trasor, tamponger, trosskydd, torkdukar, blöjor, hår), samt fasta föremål  (ex. tops, tandtråd/trådbyglar) orsakar stopp i våra pumpar, med dyra reparationer och risk för översvämning till följd. 

VÄGAR

 

Parkeringsrutor finns målade på Byhusens och Ladans parkeringsplatser. På övriga parkeringsplatser är nyttjandegraden ej så stor att målning behövs. Antalet parkeringsplatser är dock så litet att det är nödvändigt med vissa regler, dels för utrymmets skull och dels för att området inte skall se ovårdat ut.

Fordon under 3,5 ton skall stå på markerade parkeringsplatser.

 

Gågatorna i Byhusen får endast användas av fordon för i och urlastning

 

Det är förbjudet att parkera en bil på gågatorna i Byhusen på ett sådant sätt att det hindrar framkomligheten.

 

Parkeringsplatserna vid Ladan och vid uppfarten till Slänten är besöksparkeringar.

 

Inget fordon får parkeras i terrängen.

Båtar och båtkärror hänvisas till Svanviks Båtklubb som anvisar plats. Medlemskap krävs.

 

Husvagnar och släpkärror hänvisas till uppställningsplats i nordöstra hörnet av Platån.

 

 

 

GRÖNOMRÅDE

 

Inom sektionen grönområde ingår även skötsel och tillsyn av lekplatserna och badplatserna här i Svanvik. Är du intresserad av att hjälpa till med våra grönområden är du välkommen att kontakta sektionsansvarig. Det finns mycket som behöver göras te.x klippa gräs och häckar, måla och sköta om förrådshusen, se till lekplatserna och badplatserna. Vi är tacksamma för all hjäp!

SKOGSSKÖTSEL

 

Föreningen har sedan december 2012 avtal med Orust kommun kring skötseln av Svanviks skogsmark. Avtalet innebär att skötseln sker i samförstånd mellan Svanviks samfällighetsförening och kommunen. 2015 förlängdes avtalet ytterligare tre år. Genom möten 2 gånger/år mellan samfälligheten och kommunen har samfälligheten möjligheten att påverka den årliga röjningsinsatsen. Orust kommun svarar för all avverkning och samfälligheten svarar för att röja sly. Styrelsen arbetar fortlöpande med att komma åt problemet med all sly.  

 

Observera att nedtagning av träd utanför egen tomtmark är inte tillåten för föreningens medlemmar. 

Finns behov av nedtagning av större träd - kontakta ansvarig på Orust kommun.

 

 

För att läsa avtalet med kommunen klicka här

 

För att läsa skogsskötselplanen klicka här


Postadress:                                     Organisationsnr:

Svanviks Samfällighetsförening        716409-4364

Svanvik 221                                      Bankgiro:

472 95 Varekil                                   503-1299