STADGAR
beslutade av ordinarie föreningsstämma
2019-03-24

Stadgar för Svanviks SamfällighetsFörening

Ärende

Stadgar för Svanviks samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Kommun: Orust.

Västra Götalands län


§1 Firma

Föreningens firma är … Svanviks samfällighetsförening i Orust kommun.

§2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Svanvik ga:1 enligt anläggningsbeslut 1977-12-19 dnr 22/76.

§3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under §2.

§5 Styrelse, säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Orusts kommun.

Styrelsen skall bestå av 5-7 ledamöter och 3 suppleanter.

Åretruntboende, fritidsboende samt ägare av byhus skall vara representerade i styrelsen.

§6 Styrelse, val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot är … 2 … år och för suppleant ett år.

Första gången val äger rum skall … 3 … ledamöter väljas på ett år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammamträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden.

Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§8 Styrelse, beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 Styrelse, förvaltning

Styrelsen skall:

 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,

 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,

 3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,

 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,

 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse … 1-2 … revisorer och … 1-2 … suppleanter.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 31 december.

§12 Underhålls- och förnyelsefonder

Till föreningens underhålls- och förnyelsefonder skall årligen avsättas:

1.

Till Vägfonden i Sektion 1, minst 1.5 prisbasbelopp. Här bidrager åretruntfastighet med 3 andelar, fritidsfastighet med 2 andelar, och obebyggd fastighet med 1 andel. Debiteringslängden har ända sedan anläggningsbeslutet 1977 även listat ett fåtal icke typiska egendomar (badplats, naturreservat, småbåtshamn, osv) som deltager med särskilda andelstal. Totala antalet andelar år 2018 är 623.

2a.

Till Avloppsfonden i Sektion 2, minst 1 prisbasbelopp. Här bidrager fastighet ansluten till Svanviks avloppsnät med 1 andel. Totala antalet andelar år 2018 är 205.

2b.

Till Vattenfonden i Sektion 2, minst 1 prisbasbelopp. Här bidrager fastighet ansluten till Svanviks färskvattennät med 1 andel. Totala antalet andelar år 2018 är 209.

Fondmedlen används enligt stämmobeslut.

Fonderade medel får inom respektive verksamhetsgren användas även för oförutsedda utgifter upp till 8 prisbasbelopp sammanlagt för alla fonderna, för åtgärder/kostnader som inte bör uppskjutas till nästa budgetår. Oförutsedda utgifter som överstiger detta belopp, inte täcks av respektive fonds saldo eller är kontroversiella behöver först förankras på en extra eller ordinarie föreningsstämma.

§13 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under … mars … månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§14 Kallelse till stämma

Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom skriftlig kallelse.

Kallelse skall ske senast … 14 dagar … före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i §13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande till medlemmarnas officiella adresser.

§15 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 20 februari.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§16 Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman

 2. val av sekreterare för stämman

 3. val av två justeringsmän

 4. styrelsens och revisorernas berättelser

 5. ansvarsfrihet för styrelsen

 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

 7. ersättning till styrelsen och revisorerna

 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

 9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

 10. val av revisorer och suppleanter

 11. val av valberedning

 12. övriga frågor

 13. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.

§17 Disposition av avkastning

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§18 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§19 Flera verksamhetsgrenar

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem.

Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten(erna) utgör:

Sektion Verksamhetsgren Andel

1

vägar samt samlingslokalen Ladan

56.5%

2

vatten- och avloppsanläggning samt dagvattenledningar

41.5%

3

centralantenn samt ytterbelysning i Byhusområdet

2%

§20 Protokolljustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.